Biografia

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-0493-1721

PBN-ID: 5e7092f4878c28a04739fe25

Afiliacja

Jestem politologiem, europeistą, badaczem granic. Od roku 2016 profesorem UAM (w latach 2004-2016 adiunktem) w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, oraz na Katedrze Studiów Europejskich na Wydziale Nauk Społecznych Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Niemcy. Od lat związany jestem z polsko-niemiecką instytucją dydaktyczno-badawczą Collegium Polonicum.

Profil naukowy

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyk granic i pograniczy w kontekście procesów integracji europejskiej. W szczególności dotyczą one zjawiska debordering i rebordering, zarządzania transgranicznego (cross-border governance), integracji europejskiej w mikroperspektywie oraz współpracy transgranicznej w Europie. Swoje badania koncentruję na granicznych miastach bliźniaczych (border twin towns) oraz granicach zewnętrznych Unii Europejskiej. Jestem autorem ponad osiemdziesięciu prac naukowych, uczestnikiem podobnej ilości konferencji naukowych, gościnnym wykładowcą na kilkunastu europejskich uniwersytetach. W roku 2015 uzyskałem stopnia doktora habilitowanego przedstawiając cykl publikacji zatytułowany „Współpraca transgraniczna na poziomie lokalnym. Graniczne miasta bliźniacze w Europie”

Edukacja

Jestem absolwentem VIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Studiowałem nauki polityczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, oraz w ramach programu Socrates Erasmus na University of Jyväskylä w Finlandii. W latach 2001-2003 byłem stypendystą programu doktoranckiego Europa Fellows oferowanego wspólnie przez Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Niemcy oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce uzyskałem w roku 2004, broniąc pracę z zakresu integracji europejskiej.