Biografia

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-0493-1721

PBN-ID: 5e7092f4878c28a04739fe25

Afiliacja

Jestem politologiem, europeistą, badaczem granic, doktorem habilitowanym w dziedzinie nauk społecznych (2015). Pracuję jako profesor w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (od 2004), pracownik naukowy (Wissenschaftlicher Mitarbeiter) w Katedrze Studiów Europejskich na Wydziale Nauk Społecznych Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Niemcy (od 2004). Od lat związany jestem z polsko-niemiecką instytucją dydaktyczno-badawczą Collegium Polonicum. Jestem profesorem wizytującym (Professore a contratto) na Wydziale Nauk Politycznych i Społecznych Uniwersytetu Bolońskiego, Włochy (od 2022).

Byłem stypendystą i pracownikiem naukowym innych amerykańskich, azjatyckich i europejskich uczelni: wykładowcą wizytującym (Visiting Lecturer) w Alsace Inter-University House for the Social Sciences and Humanities na Uniwersytecie w Strasbourgu, Francja (2013), profesorem wizytującym (Short Term Visiting Scholar) w Centre for European Studies na Carlton University w Ottawie, Kanada (2016), profesorem nadzwyczajnym (Specially Appointed Associate Professor) w Slavic-Eurasian Research Center, na Uniwersytecie Hokkaido w Sapporo, Japonia (2017), pracownikiem naukowym (Ludovika Fellowship scholar) na University of Public Service w Budapeszcie, Węgry (2022),  badaczem współpracującym w Ośrodku Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego (od 2022). Wykładałem gościnnie na kilkudziesięciu innych uniwersytetach w ramach krótkich pobytów i staży badawczych i dydaktycznych.

Profil naukowy

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyk granic i pograniczy w kontekście procesów integracji europejskiej. W szczególności dotyczą one zjawiska debordering i rebordering, zarządzania transgranicznego (cross-border governance), integracji europejskiej w mikroperspektywie, współpracy transgranicznej w Europie oraz polityki sąsiedztwa i relacji zewnętrznych Unii Europejskiej. Swoje badania koncentruję na granicznych miastach bliźniaczych (border twin towns) oraz granicach zewnętrznych Unii Europejskiej. Jestem autorem ponad stu czterdziestu prac naukowych, uczestnikiem podobnej ilości konferencji naukowych, gościnnym wykładowcą na na kilkudziesięciu amerykańskich, azjatyckich i europejskich uniwersytetach. Byłem uczestnikiem kilkudziesięciu międzynarodowych projektów badawczych, edukacyjnych i rozwojowych w tym projektów Jean Monnet i NCN.

Edukacja

Jestem absolwentem VIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Studiowałem nauki polityczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, oraz w ramach programu Socrates Erasmus na University of Jyväskylä w Finlandii. W latach 2001-2003 byłem stypendystą programu doktoranckiego Europa Fellows oferowanego wspólnie przez Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Niemcy oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce uzyskałem w roku 2004, broniąc pracę z zakresu integracji europejskiej. W roku 2015 otrzymał stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w zakresie nauk o polityce, specjalność integracja europejska, przedstawiając cykl publikacji zatytułowany „Współpraca transgraniczna na poziomie lokalnym. Graniczne miasta bliźniacze w Europie”